Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2016-11-27T15:10:12+00:00

Artikel 1: Toepassing

1. Deze voorwaarden van Schuttingmaterialen.nl (hierna te noemen Verkoper) zijn met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Verkoper inclusief degene die op haar website http://www.schuttingmaterialen.nl  hierna te noemen: de Website, door Verkoper door middel van koop op afstand worden weergegeven, evenals op alle door Verkoper te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.

3. Door het gebruik van de Website en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten die eveneens staan vermeld op de Website.

4. Indien Verkoper niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat Verkoper het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

5. Indien Koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor de Koper omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.

6. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 2: Definities

1. Koper: iedere bezoeker van de Website, dan wel elke natuurlijke of rechtspersoon die een product aanschaft bij Vekoper, althans elke natuurlijke of rechtspersoon die via de Website, telefonisch of op een andere wijze door middel van koop op afstand een product aanschaft als omschreven in artikel 3 van deze voorwaarden.Consument-koper: iedere bezoeker van de Website, niet zijnde een rechtspersoon, dan wel elke natuurlijke persoon die een product aanschaft bij schuttingmaterialen.nl, althans elke natuurlijke persoon die via de Website, telefonisch of op een andere wijze door middel van koop op afstand een product aanschaft op de wijze zoals omschreven in artikel 3 van deze voorwaarden.Koop op afstand: een door georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van (een van) de technieken voor communicatie op afstand.

2. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht (zie artikel 7).

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomsten

1. Aanbiedingen en/of prijsopgaven van Verkoper zijn steeds vrijblijvend en dienen slechts te worden aangemerkt als een uitnodiging aan potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Verkoper op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2. Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de Website staan vermeld en zolang de voorraad strekt.

3. Een aanbod van een potentiële Koper als genoemd in lid 1 van dit artikel wordt geacht te zijn gedaan, indien hij precies heeft aangegeven welk product hij wil ontvangen en de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en de desbetreffende data, hierna te noemen: Bestelformulier, via elektronische weg zijn verzonden en door Verkoper zijn ontvangen.

4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Verkoper een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door de Koper opgegeven (e-mail)adres.

5. Koper en Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in lid 3 en 4 van dit artikel genoemd is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

6. Verkoper is bevoegd om een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van de lopende overeenkomst op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk aanbod, evenals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van Verkoper.

7. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schuttingmaterialen is Koper niet gerechtigd een tot stand gekomen overeenkomst te annuleren dan wel te wijzigen.

8. Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, per e-mail of anderszins verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Verkoper garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

9. Indien met de Koper meerdere Kopers worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.

10. Verkoper is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

11. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper is het de Koper verboden rechten of plichten uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

12. De Koper kan zich niet op een overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de door de Koper verstrekte informatie en gegevens niet juist of onvolledig zijn. Verkoper behoudt zich alsdan het recht voor een overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. In dat geval kan Verkoper nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de Koper, onverminderd het recht en de mogelijkheid van Verkoper om ten opzichte van de Koper wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de Koper dan verplicht is.

13. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar het oordeel van Verkoper blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal Verkoper de Koper hiervan in kennis stellen, waarna de overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. Verkoper kan nimmer ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de Koper.

Artikel 4: Prijzen

1. Alle door Verkoper opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in Euro?s en gelden inclusief omzetbelasting, doch exclusief overige van overheidswege opgelegde heffingen, verhogingen en eventuele wettelijke bijdragen.

2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de aanbieding.

3. Koper is de prijs verschuldigd die Verkoper op de Website of anderszins door middel van een van de technieken voor communicatie op afstand bij de betreffende aanbiedingen van producten weergeeft en Verkoper in haar bevestiging overeenkomstig artikel 3 lid 4 aan Koper heeft medegedeeld. Kennelijke (schrijf en/of manipulatie) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Verkoper worden gecorrigeerd.

4. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven.. Verkoper geeft de kosten van bezorging, die voor rekening van Koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Koper op. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden kunnen nadere voorwaarden gelden ten aanzien van de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

5. Prijsverhogingen zijn na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen, of Koper de bevoegdheid heeft de koop op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 5: Betaling

1. Verkoper biedt de Koper, afhankelijk van onder meer het betreffende product en de gewenste bezorgdatum, een breed scala aan betalingsmogelijkheden (onder andere iDeal). Op de Website wordt dit aan Koper gecommuniceerd. Alle bestellingen door middel van koop op afstand dienen door de Koper kontant, per bank of bij vooruitbetaling te worden voldaan. Alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden kan Koper geen enkel recht doen gelden op de uitvoering van de desbetreffende bestelling. Schuttingmaterialen hanteert de betaaldatum als besteldatum.

2. Van een aantal betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van de Koper, als ook autorisatie, is voldaan.

3. Verkoper acht er veel waarde aan dat Koper veilig en betrouwbaar kan betalen. Dit speelt te meer als Koper betaalt via internet. Hiertoe heeft Verkoper een aantal stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat Koper veilig kan betalen. Verkoper draagt en aanvaardt ter zake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

4. In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Verkoper is geen partij in de relatie tussen Koper en de kaartuitgever.

5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de door de Koper verrichte betaling door hem of door derden is ingetrokken, resulteert dit in een direct opeisbare vordering van Verkoper..

6. Ten laste van de Koper komen, bij niet-tijdige betaling, behalve de wettelijke rente, tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Verkoper als gevolg van niet-nakoming door Koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15 % van het te vorderen bedrag, met dien verstande dat een minimum geldt van ? 500,–, overigens ongeacht en onverminderd het recht van Verkoper om hogere kosten in rekening te brengen. Daarbij geldt tevens en aanvullend dat, wanneer Verkoper in een procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, de Koper alsdan gehouden is niet alleen de geliquideerde proceskosten te voldoen, maar alle door Verkoper gemaakte proceskosten, kosten van externe adviseurs waaronder ondermeer advocaten, deurwaarders en accountants inbegrepen.

7. In geval van niet-tijdige betaling, zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel, is de Koper van rechtswege in verzuim en is Verkoper bevoegd en gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen voortvloeiend uit de met de Koper gesloten overeenkomst tijdelijk in te trekken en op te schorten, daaronder dient mede te worden verstaan, maar niet beperkt tot het opschorten van de (verdere) levering van producten, totdat de Koper integraal aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 6: Levering, levertijden en eigendomsvoorbehoud

1. Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestellingen van producten. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Verkoper is niet gehouden de bestelde producten in gedeelten af te leveren, overigens heeft Verkoper wel het recht in het geval er meerdere producten tegelijk zijn besteld deze in deelleveringen af te leveren.

2. De door Verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn. Verkoper kan nadere informatie omtrent de levertijden vermelden op de Website of op andere wijze schriftelijk dan wel desgevraagd mondeling kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

3. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet langer kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan Koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.

5. De Koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de desbetreffende producten. Leveringen vinden plaats aan de oprit, parkeerplaats of ingang van de op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Dit adres dient via een vervoermiddel veilig en langs een voor het vervoermiddel geschikte weg te kunnen worden bereikt en verlaten. Bij betaling met behulp van een credit card dient Verkoper de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van leveringen worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan Koper.

6. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan Koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het door Koper opgegeven afleveradres worden aangeboden en/of (indien en voor zover mogelijk) op het postkantoor, respectievelijk bij de buren van Koper (indien Koper zulks vooraf expliciet te kennen heeft gegeven) worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden en/of afgeleverd op (voor zover en indien mogelijk) het postkantoor of bij de buren van Koper.

7. Verkoper is niet belast met het opslaan van de te leveren producten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien om welke reden dan ook opslag plaatsvindt, bijvoorbeeld ingeval de Koper de door Verkoper af te leveren producten niet in ontvangst neemt dan wel niet kan afnemen, geschiedt dit te allen tijde voor rekening en risico van de Koper. Verkoper heeft alsdan te allen tijde het recht om gebruik te maken van haar bevoegdheid zoals omschreven in artikel 6:90 BW.

8. Indien er sprake is van inruil en de Koper in afwachting van het nieuwe door Verkoper te leveren product (producten) het in te ruilen product (producten) blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen product (producten) bij de Koper tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Verkoper.

9. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

10. De wijze van verpakking, verzending en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door Verkoper bepaald. Lege verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door Verkoper teruggenomen.

11. De eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Koper over, nadat Koper al hetgeen hij ter zake de overeenkomst met Verkoper is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

12. Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

13. Koper is verplicht en gehouden Verkoper terstond schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden op producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 7: Zichttermijn / herroepingsrecht

1. Ingeval van koop of afstand zal aan Koper na ontvangst van de bestelde producten een zichttermijn van veertien (14) werkdagen worden gegeven binnen welke termijn Koper gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde producten te retourneren c.q. terug te zenden, mits de bestelde producten ongeopend, ongebruikt en onbeschadigd zijn.

1a. Voor alle door Koper retour gezonden producten wordt 20 % handlingskosten in rekening gebracht. Koper dient de producten zelf te retourneren in ons magazijn in Kruiningen, uiteraard schoon, onbeschadigd en voor zover mogelijk in de originele verpakking. Beschadigde of vuile materialen zullen NIET door ons worden gecrediteerd.

2. Indien de Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in lid 1 van dit artikel gebruik heeft gemaakt, dan draagt Verkoper zorg voor terugbetaling binnen dertig (30) dagen van het door Koper aan Verkoper betaalde, zulks met uitzondering van de bezorgkosten.

3. Van het herroepingsrecht zijn uitgezonderd de koop op afstand: a. van producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Verkoper geen invloed heeft; b. van producten die: (i) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Koper; (ii) duidelijk persoonlijk van aard zijn; (iii) door hun aard niet kunnen worden geretourneerd; (iv) snel kunnen bederven of verouderen; (v) van kranten of tijdschriften; c. van audio- en video-opnamen, computerapparatuur, software of andere vergelijkbare producten, indien Koper de verzegeling heeft verbroken; d. van reizen (boeken van vliegtickets, hotels- of logiesreserveringen, e.d.).

Artikel 8: Garantie, reclames, aansprakelijkheid en schade

1. Verkoper zal zich inspannen dat de door haar geleverde producten voldoen aan de op de Website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften.

2. Op de meeste door Verkoper verkochte producten geldt een garantie van 10 jaar waarbij de verstrekte factuur als bewijs dient.

3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd (kleurverschillen inbegrepen) en verder in de volgende gevallen: a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Verkoper of de fabrikant zijn verricht; indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; b. indien beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van Koper.

4. Koper is verplicht onmiddellijk na de aflevering het desbetreffende product grondig te inspecteren op fouten en gebreken en bij aanwezigheid daarvan Verkoper onmiddellijk doch uiterlijk binnen drie (3) dagen na de uitvoering en aflevering schriftelijk op de hoogte te brengen.

5. Indien de Koper niet binnen drie (3) dagen na de dag van uitvoering en aflevering Verkoper wijst op de fouten en gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de Koper geacht met de staat waarin de desbetreffende producten zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.

6. Koper is gehouden de door hem geconstateerde fouten en gebreken nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, waaronder deugdelijk fotomateriaal.

7. Verkoper dient onmiddellijk in staat te worden gesteld de door de Koper geconstateerde fouten en gebreken te controleren. Indien de door de Koper geconstateerde fouten en gebreken naar het oordeel van Verkoper terecht zijn, zal Verkoper de keuze hebben hetzij (een gedeelte van) de factuurwaarde met betrekking tot het product te betalen dan wel in overleg met de Koper zorg te dragen voor een adequate oplossing zoals het kosteloos leveren van de fouten en gebreken van het desbetreffende product. Indien een product dient te worden vevangen ivm gebreken, dan dient Koper zelf zorg te dragen voor omruiling cq vervanging en het product welke kan plaatsvinden in ons magazijn In die gevallen kan de Koper nimmer aanspraak maken op vervangende of aanvullende schadevergoeding.

8. De door Verkoper geleverde producten gelden in elk geval als deugdelijk, indien de Koper het geleverde product in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Koper het bepaalde in dit artikel in acht heeft genomen.

9. Verkoper is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Verkoper. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Tevens dient koper zich te houden aan de montage instructies zoals omschreven op deze website. Bij niet opvolgen van de montage instructies en/of  ondeskundige montage vervallen alle rechten op garantie en/of schade vergoedingen.

10. Indien Verkoper om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

11. Koper is gehouden Verkoper te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Verkoper mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

12. De informatie op de Website wordt regelmatig door Verkoper aangevuld en/of aangepast. Verkoper behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

13. De inhoud van de Website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van de Verkoper op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie.

14. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Verkoper dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.  Verkoper sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

15. Het is mogelijk dat Verkoper op haar Website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

16. Verkoper is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internetproviders, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen verstaan. Verkoper is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins.

17. Verkoper is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade ingeval van (andere gevallen van) overmacht, zoals omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden.

Artikel 9: Overmacht

1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Verkoper om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van Verkoper kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden Verkoper van de verplichtingen tot nakoming.

2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, terrorisme, onrusten, natuurrampen, stormschade, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, brand, storingen in levering van energie, bedrijfsstoringen, in- en uitvoerverboden, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, wanprestatie van derden die door Verkoper ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, waaronder eveneens moet worden begrepen niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers van Verkoper, evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website.

3. Ingeval van overmacht heeft Verkoper het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan weer mogelijk wordt, zonder dat de Koper aanspraak kan maken op schadevergoeding. Indien Verkoper op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Verkoper schriftelijk aan de Koper te kennen heeft gegeven op de ongedaanmaking aanspraak te willen maken.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

1. Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de Website berusten bij Verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden..

2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet octrooieerbare, technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

3. Het is Koper verboden gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

4. Verkoper verklaart naar haar beste weten dat door haar geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Verkoper, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling aan Koper van de door deze betaalde prijs voor het betreffende product, zo nodig onder inhouding van een redelijk bedrag aan afschrijving.

5. Koper stelt Verkoper zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van enig jegens hem aanhangig gemaakte aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat de door Verkoper verkochte goederen inbreuk maken op geldend intellectueel eigendomsrecht.

6. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat Koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper.

7. De Website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van Verkoper. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Artikel 11: Privacy en persoonsgegevens

1. Verkoper zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Verkoper neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregelgeving in acht.

2. Verkoper acht het van groot belang om de door Koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wanneer Koper de Website bezoekt en/of een bestelling plaatst worden verschillende gegevens verzameld teneinde Koper een optimale dienstverlening te kunnen bieden. De gegevens van de Koper worden door Verkoper geregistreerd in een database.

3. De gegevens die door Verkoper worden verwerkt zijn enerzijds de gegevens die Koper zelf heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website. De door Koper verstrekte gegevens betreffen naam, adres, e-mailadres etc. Anderzijds zijn dit de zogenaamde ‘verkeersgegevens’ van Koper bij zijn bezoek aan de Website. Zo wordt het IP adres van de computer van Koper geregistreerd. Tevens wordt naar het surfgedrag van de Koper gekeken op de Website. Tot slot kan Verkoper, indien Koper bijvoorbeeld reageert op een actie of een prijsvraag, naar de naam, adres en woonplaats van Koper vragen.

4. De Website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Verkoper geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

5. Verkoper hanteert met betrekking tot de gegevens van Koper een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens. Dit wordt o.a. gedaan door gebruik van een firewall die er voor zorgt dat onbevoegden niet bij de gegevens van Koper kunnen komen en certificaten die dataverkeer tussen de computer van Koper en Verkoper versleutelen, zodat derden die informatie niet kunnen lezen. Verkoper draagt en aanvaardt ter zake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Verkoper zijn aangewezen binnen het kader van de hen opgedragen taken.

6. Tenzij de Koper daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend, zal Verkoper de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voor zover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt en/of indien Koper voor betaling op krediet heeft gekozen. In dit laatste geval zal een kredietcontrole door een derde partij worden uitgevoerd.

7. Het staat Koper immer vrij aan Verkoper te vragen welke gegevens over hem zijn verwerkt. Koper heeft recht op inzage en verbetering van zijn gegevens. Indien Koper zijn gegevens uit de database verwijderd wenst te zien, kan hij zulks schriftelijk per post aangeven. Mutaties worden zo spoedig mogelijk ingevoerd en verwerkt als technisch haalbaar is.

8. Indien Koper aan Verkoper te kennen geeft geen directe commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail, en dergelijke te willen ontvangen, zal Schuttingmaterialen zulks respecteren, voor zover zulks in haar vermogen ligt.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechtergeschillenregeling en beslechting

1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter.

3. Deze voorwaarden zijn gezien de in lid 1 gedane rechtskeuze opgesteld in het Nederlands. Ingeval van enige discrepantie tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en enige vertaling daarvan, zal de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend zijn.

Artikel 13: Wijziging en uitleg van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.